SQL összefoglaló

Tananyag: https://www.w3schools.com/sql/default.asp
Tesztkérdések: https://www.w3schools.com/sql/sql_quiz.asp

XAMPP használata

 • setup_xampp.bat: egyszer kell futtatni, konfigurációs állományok beállítása
 • indítás: xampp-control.exe
 • Start Apache, MySQL
 • MySQL melletti Admin gomb -> phpMyAdmin-t nyitja meg

Alapfogalmak

 • SQL jelentése: Structured Query Language
 • RDBMS: Relational Database Management System (Relációs adatbázis kezelő rendszer)
 • Az SQL kis/nagybetűre nem érzékeny, de szokás az utasításokat, záradékokat nagybetűvel, táblák, mezők nevét, feltételeket kisbetűkkel írni.
 • SQL megjegyzések:
  • egysoros komment: --
  • többsoros komment: /* ... */

Adatbázis szerkezete:

 • Database
  • Table
   • Column (Field)
   • Row (Record)

Legfontosabb SQL utasítások és csoportosításuk

DDL (Data Definition Language):

 • CREATE: This command is used to create the database or its objects (like table, index, function, views, store procedure, and triggers).
 • DROP: This command is used to delete objects from the database.
 • ALTER: This is used to alter the structure of the database.
 • TRUNCATE: This is used to remove all records from a table. (Maga a tábla nem törlődik!)

DML(Data Manipulation Language):

 • INSERT: It is used to insert data into a table.
 • UPDATE: It is used to update existing data within a table.
 • DELETE: It is used to delete records from a database table.
 • LOCK: Table control concurrency.

DQL (Data Query Language):

 • SELECT: It is used to retrieve data from the database.

DCL (Data Control Language):

 • GRANT: This command gives users access privileges to the database.
 • REVOKE: This command withdraws the user’s access privileges given by using the GRANT command.

Adatbázisok kezelése

Adatbázis létrehozása:

CREATE DATABASE adatbázisnév
CHARACTER SET utf8
COLLATE utf8_hungarian_ci;

Adatbázis törlése:

DROP DATABASE adatbázisnév;

Táblák kezelése

Tábla létrehozása

CREATE TABLE table_name (
  column1 datatype,
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  ...
);

Példa:

CREATE TABLE Persons (
  PersonID int,
  LastName varchar(255),
  FirstName varchar(255),
  Address varchar(255),
  City varchar(255)
);

Tábla törlése

DROP TABLE table_name;

Tábla csonkolása (Truncate)

A TRUNCATE utasítása törli a sorokat a táblából, de nem törli magát a táblát!

TRUNCATE TABLE table_name;

Tábla modósítása

A táblák az ALTER TABLE utasítással módosíthatók:

 • oszlopok hozzáadása, módosítása, törlése egy létező táblában
 • különféle kényszerek (constraints) hozzáadása, törlése egy létező táblában

SQL Constraints (kényszerek)

 • NOT NULL – Ensures that a column cannot have a NULL value
 • UNIQUE – Ensures that all values in a column are different
 • PRIMARY KEY – A combination of a NOT NULL and UNIQUE. Uniquely identifies each row in a table
 • AUTO_INCREMENT: Auto-increment allows a unique number to be generated automatically when a new record is inserted into a table.
 • FOREIGN KEY – Prevents actions that would destroy links between tables
 • CHECK – Ensures that the values in a column satisfies a specific condition
 • DEFAULT – Sets a default value for a column if no value is specified
 • CREATE INDEX – Used to create and retrieve data from the database very quickly

Tábla módosítása – Oszlop hozzáadása:

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype;

Tábla módosítása – Oszlop törlése:

ALTER TABLE table_name
DROP column_name datatype;

Elsődleges kulcs (PRIMARY KEY)

Az elsődleges kulcsot létre lehet hozni:

 • tábla létrehozása során
 • tábla létrehozása után

Elsődleges kulcs létrehozása a tábla létrehozása során:

CREATE TABLE Persons (
  ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Age int,
  PRIMARY KEY (ID)  -- elsődleges kulcs
);

Elsődleges kulcs elnevezése:

CREATE TABLE Persons (
  ID int NOT NULL,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Age int,
  CONSTRAINT PK_Person PRIMARY KEY (ID)  -- elsődleges kulcs, elnevezéssel
);

Elsődleges kulcs létrehozása a tábla létrehozása UTÁN:

ALTER TABLE Persons
ADD PRIMARY KEY (ID);

Elnevezéssel:

ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT PK_Person PRIMARY KEY (ID,LastName);

Idegen kulcs (FOREIGN KEY)

Az idegen kulcsot létre lehet hozni:

 • tábla létrehozása során
 • tábla létrehozása után

Idegen kulcs létrehozása a tábla létrehozása során:

CREATE TABLE Orders (
  OrderID int NOT NULL,
  OrderNumber int NOT NULL,
  PersonID int,
  PRIMARY KEY (OrderID),
  FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES Persons(PersonID)   --idegen kulcs
);

Elnevezéssel:

CREATE TABLE Orders (
  OrderID int NOT NULL,
  OrderNumber int NOT NULL,
  PersonID int,
  PRIMARY KEY (OrderID),
  CONSTRAINT FK_PersonOrder FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES Persons(PersonID)
);

Idegen kulcs létrehozása a tábla létrehozása UTÁN:

ALTER TABLE Orders
ADD FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES Persons(PersonID);

Elnevezéssel:

ALTER TABLE Orders
ADD CONSTRAINT FK_PersonOrder FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES Persons(PersonID);

Adatok kezelése

Új sor beszúrása táblába

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);

Ha a tábla minden mezőjébe viszünk be adatot, akkor nem kell megadni a mezőneveket, viszont nagyon fontos, hogy az adatok ugyanolyan sorrendben legyenek megadva, mint a mezőnevek a táblában.

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...);

Megjegyzés:

 • Ha nem adunk meg értéket egy mezőnek, akkor az alapértelmezett érték (DEFAULT kényszer), vagy NULL érték kerül beállításra
 • Nem kell megadni értéket olyan mezőknek, amelyekre be van állítva az AUTO_INCREMENT kényszer, ezek értéke automatikusan generálódik (egész szám)

Adatsorok módosítása táblában

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;

Pl.:

UPDATE Customers
SET ContactName = 'Alfred Schmidt', City= 'Frankfurt'
WHERE CustomerID = 1;

A fenti utasítás a nevet és a várost módosítja az 1-es azonosítójú vásárló esetén.

Megjegyzés:
Vigyázat: Nagyon fontos az UPDATE utasítás esetén, hogy a WHERE záradék határozza meg, hogy mely sorokat szeretnénk módosítani. Ha a WHERE záradékot elhagyjuk, akkor a tábla összes sorát módosítja!!!

Adatok törlése táblából

DELETE FROM table_name
WHERE condition;

Pl.:

DELETE FROM Customers
WHERE CustomerName='Alfreds Futterkiste';

Az ‘Alfreds Futterkiste’ nevű vásárló(k) törlése a táblából.

Megjegyzés:
Ahogy az UPDATE esetén, úgy a DELETE-nél is figyelni kell a WHERE záradékra; elhagyása esetén az összes sor törlődik a táblából!!!

Lekérdezések

SELECT utasítás általános alakja:

SELECT [DISTINCT] ...
FROM ...
WHERE ...
GROUP BY ...
HAVING ...
ORDER BY ...
LIMIT ...

Egyszerű, egytáblás lekérdezések

 1. Jelenítsd meg a varos tábla összes adatát:
  SELECT * FROM varos;
 2. Jelenítsd meg a 20000 főnél nagyobb városok nevét és népességét, népesség szerint csökkenő sorrendben:
  SELECT varos.vnev, varos.nepesseg
  FROM varos
  WHERE varos.nepesseg > 20000
  ORDER BY nepesseg DESC;

Egyszerű lekérdezés, számított mező

Jelenítsd meg a 20000 főnél nagyobb városok nevét és népsűrűségét, népsűrűség szerint csökkenő sorrendben:

SELECT `varos`.`vnev`, `varos`.`nepesseg` / `varos`.`terulet` AS `népsűrűség`
FROM `varos`
WHERE `varos`.`nepesseg` > 20000
ORDER BY `népsűrűség` DESC

Többtáblás lekérdezések

Jelenítsük meg a 20000 főnél nagyobb városok nevét, népességét és a megyét. Az adatokat megye szerint növekvő, azon belül népesség szerint csökkenő sorrendbe rendezzük!

SELECT varos.vnev, varos.nepesseg, megye.mnev
FROM varos INNER JOIN megye ON varos.megyeid = megye.id
WHERE varos.nepesseg > 20000 AND varos.nepesseg < 30000
ORDER BY megye.mnev ASC, varos.nepesseg DESC

Egyszerű lekérdezés, összesítő (aggregátum) függvényekkel

Aggregátum függvények:

 • SUM()
 • AVG()
 • MIN(), MAX()
 • COUNT()

Számítsuk ki az össznépességet:

SELECT SUM(varos.nepesseg) AS `Össznépesség`
FROM varos

Egyszerű lekérdezés, összesítő (aggregátum) függvényekkel, csoportosított mezővel

Számítsuk ki az össznépességet megyénként, és rendezzük össznépesség szerint csökkenőbe!

SELECT megye.mnev AS `Megye`, SUM(varos.nepesseg) AS `Megye lakossága`
FROM varos INNER JOIN megye ON varos.megyeid = megye.id
GROUP BY megye.mnev
ORDER BY `Megye lakossága` DESC

WHERE záradék

 • relációs műveletek: (<, >, =, <=, >=, <>)
 • logikai műveletek: AND, OR, NOT
 • BETWEEN ... AND ...
 • IN(..., ..., ..., ...,)

Sztringek

 • '' között
 • helyettesítő karakterek:
  • %: bármilyen karakter, tetszőleges számban
  • _: bármilyen karakter, 1 darab
 • sztringek összehasonlitása: LIKE, NOT LIKE vs =, <>

SQL függvények

String függvények

 • CONCAT() : 2 vagy több string összefűzése
 • LCASE(), UCASE(): kis- ill. nagybetűssé alakítás
 • LEFT(), RIGHT(): a string elejéről ill végéről levág egy adott számú karaktert
 • LENGTH(): string hossza
 • REPLACE(): egy szövegrészlet helyettesítése egy másik szöveggel
 • SUBSTRING(): részsztringet ad vissza egy stringből

numerikus függvények:

 • SIN(), COS(), TAN(), … : szögfüggvények
 • CEIL(), CEILING(): felfelé kerekítés
 • FLOOR(): lefelé kerekítés
 • ROUND(): kerekítés
 • MOD(), DIV(): maradékos osztás, maradék képzés
 • POW(), POWER(): hatványozás
 • SQRT(): gyökvonás

dátum függvények:

 • dátum és idő formátum: 'yyyy-mm-dd 00:00:00.000'
 • NOW(): aktuális dátum és idő
 • YEAR(), MONTH(), DAY(): egy adott dátumból évet, hónapot, napot adják vissza
 • HOUR(), MINUTE(), SECOND(): egy adott dátumból órát, percet, mp-t adják vissza
 • WEEK(): hét sorszáma (0..52)
 • WEEKDAY(): hét napja, 0-monday, 1-tuesday, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *